Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer man med i ordningenLov og bekendtgørelse mm. om specialtandpleje fastlægger kriterierne for at blive visiteret til, dvs. blive tilmeldt, specialtandplejeordningen. Men måden, de fortolkes på, kan variere fra kommune til kommune.

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles eksempelvis borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Man bliver visiteret ind i ordningen ved at sende henvisning til specialtandplejen i Gentofte. Brug henvisningsskemaet, som findes på www.gentofte.dk/specialtandplejen.

Man kan blive henvist af bl.a. læge, tandlæge, tandplejen eller socialpædagog.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse.

Man kan klage med hensyn til:

  • Om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje.
  • Egenbetalingen.
  • Omfanget af specialtandplejen.